Change in the price list of services provided

Provider changes
advise

Do you have questions? Call us.

+421 910 550 005

Do you have questions? Contact us.

info@moveto.sk

Change in the price list of services provided

Vážený zákaznici, na základe aktuálne nepretržite zvyšujucích sa cien na trhu spôsobených globálnou infláciou, sme dospeli k nevyhnutnému záveru zvyšenia cien poskytovaných služieb v priemere o 20%. Našim klientom sme prozákaznicky dlhodobo od začiatku krízy ponechali ceny bez zmeny, avšak aj naši partneri zvýšili ceny a tým pádom sa nám zvyšili náklady na podnikanie. Z uvedeného dôvodu sme boli teda aj my donútený pristúpiť k zvýšeniu cien. Úprava cenníku sa môže zdať radikálna, no ak vezmeme v podtaz aktuálnu situáciu inflácie na Slovensku, ktorá dosiahla v mesiaci Október až 18%, je z našej strany tento krok nevyhnutný, aby sme vedeli naďalej poskytovať rovnako kvalitné služby za nezmenených podmienok a neovplyvnili tým proces udelovania pobytu, prípadne neučtovali poplatky navyše klientom, ktorý využívaju aktuálne naše služby. The current changes will apply from November 1, 2022 and will only be valid for newly established contractual relationships. Prebiehajucích zmluvnych vzťahov sa táto zmena netýka a nebudeme upravovať zmlúvne podmienky prebiehajúcich konaní formou Dodatkov. Aj keď túto skutočnosť neradi oznamujeme, tomuto kroku sa po viacerých rokovaniach nedalo predísť. Pevne veríme že pre túto správu budete mať pochopenie. S úctou, Váš tím Move to Slovakia MTS Consulting, s.r.o.
inflation

Change in the price list of services provided

Dear customer,

based on the current continuously increasing prices on the market caused by global inflation, we have come to the inevitable conclusion of an increase in the prices of provided services by an average of 20%. For our clients, we have kept prices unchanged for a long time since the beginning of the crisis, but our partners have also increased prices and thus our business costs have increased. For that reason, we were also forced to raise prices. 

The adjustment of the price list may seem radical, but if we take into account the current situation of inflation in Slovakia, which reached 18% in the month of October, this step is necessary on our part, so that we can continue to provide the same quality services under unchanged conditions and not affect the awarding process stay, or did not charge additional fees to clients who currently use our services. 

The current changes will apply from November 1, 2022 and will only be valid for newly established contractual relationships.
Ongoing contractual relations are not affected by this change, and we will not modify the contractual conditions of ongoing proceedings in the form of Addenda. 

Although we do not like to announce this fact, this step could not be avoided after several negotiations. 

We firmly believe that you will understand this message. 

Yours sincerely, 
Your Move to Slovakia team
MTS Consulting, s.r.o.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap